Slotenmaker SOS Keypro

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten. Er kan alleen van worden afgeweken door een uitdrukkelijke overeenkomst in de vorm van een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Het feit dat wij nalaten om een ​​van de bepalingen in ons voordeel te handhaven die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van onze kant om ons erop te beroepen.

Artikel 2

Alleen bestellingen en aanbiedingen die schriftelijk door ons zijn geaccepteerd, zijn bindend voor ons. Al onze offertes dienen binnen 15 werkdagen te worden geaccepteerd. Bij gebreke daarvan worden zij geacht te zijn vervallen en kunnen zij door ons worden herzien. Tenzij anders overeengekomen, wordt een bestelling pas definitief geacht na ontvangst van onze door de klant ondertekende offerte. Onze termijnen zijn slechts indicatief en binden ons op geen enkele wijze, aangezien ze afhankelijk zijn van de leveringen van goederen door onze leveranciers.

Artikel 3

Wij behouden ons het recht voor om bij bestelling een voorschot te vragen om, indien nodig, de goede uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen.

Artikel 4

De prijzen van de goederen en diensten zijn in euro, exclusief BTW.

Artikel 5

Elke reclamatie met betrekking tot het door ons uitgevoerde werk moet per aangetekende brief worden gedaan uiterlijk 8 dagen na ontvangst van het uitgevoerde werk, of uiterlijk op het moment van de vergadering van oplevering van het bestelde werk, op straffe van verval. Elke reclamatie met betrekking tot onze facturen moet per aangetekende brief worden gedaan binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6

Annulering van een bestelling door de klant vereist onze schriftelijke toestemming en in dat geval is een vergoeding verschuldigd van 20% van het bestelbedrag. Dit bedrag is forfaitair en niet herleidbaar.

Artikel 7

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van betaling op de vervaldatum zullen de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opbrengen: a. een rente van 1% per maand tot aan de dag van volledige betaling, waarbij de rente maandelijks wordt berekend, elke begonnen maand is verschuldigd in zijn geheel; b. een verhoging van 15% op de onbetaalde bedragen wegens schadeloosstelling met een minimum van € 100. Wanneer de klant consument is in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de consument, mag de verhoging in geen geval hoger zijn dan € 150. Bij gebreke van betaling van de factuur wordt het openstaande saldo van de rekening opeisbaar.

Artikel 8

Het geleverde materiaal blijft ons exclusieve eigendom tot volledige betaling van de gevraagde prijs of facturen. Bij vertraging in betaling behouden wij ons het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen tot volledige betaling. De klant verleent ons hiertoe een formele en onherroepelijke volmacht.

Artikel 9

Alleen de rechtbanken van Brussel, en in geval van bevoegdheid van de vrederechter, alleen de vrederechter van Vilvoorde, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen ons en onze klanten rijzen.

Artikel 10

SOS KEYPRO kan deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De op het moment van bestelling meegedeelde voorwaarden blijven echter van toepassing op die bestelling. De klant wordt geacht daarvan op de hoogte te zijn, alle bepalingen te hebben aanvaard en te hebben afgezien van het beroepen op zijn aankoopvoorwaarden.

Artikel 11

De prestaties die voortvloeien uit onderzoek, demontage, montage, eventueel transport zijn altijd voor rekening van de klant, zelfs als hij afziet van het laten uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor wij zijn geraadpleegd. Een interventie kan duur zijn. Het hangt af van wat er ter plaatse moet worden gedaan.

Artikel 12

Opdrachtgever: de persoon die ons het werk heeft besteld is verantwoordelijk voor de betaling ervan.

Artikel 13

De klant zorgt er in het bijzonder voor dat de werkzone toegankelijk is en dat de plaatsen waar de materialen worden geplaatst en opgeslagen schoon en vrij zijn.

Artikel 14

De klant stelt zijn personeel gedurende de gehele duur van de werkzaamheden water met stadsdruk en elektriciteit met aarding en zekeringen ter beschikking.

Artikel 15

De gebouwen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de inhoud ervan worden door de opdrachtgever verzekerd tegen brand-, diefstal- en vandalismegevaar tot een bedrag dat toereikend is. De opdrachtgever vrijwaart ons in dit verband van alle aansprakelijkheid.

Artikel 16

Diensten: De klant wordt dringend verzocht rekening te houden met de in- en uitgangstijden, de variabele reistijd heen en terug afhankelijk van de omstandigheden, de verplaatsing van het voertuig, de overname van het dossier, de tijd die nodig is voor de voorbereiding van het materiaal en het gereedschap, en de terugplaatsing ervan; elementen die de totale duur van de dienstverlening bepalen.

Artikel 17

SOS KEYPRO wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking van de dienstverlening die onafhankelijk is van haar wil. Overmacht: elke omstandigheid die onafhankelijk is van onze wil en ons verhindert onze verplichtingen na te komen, geeft ons het recht om onze contracten geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder vergoeding en ontslaat ons van onze aansprakelijkheid. Dit geldt, zonder uitputtende opsomming, voor gebrek aan materiaal, gebrek aan levering door de onderaannemer of leverancier, het faillissement van deze laatsten, stroom- of wateruitval, staking, oorlog, oproer, weersomstandigheden, brand, breuk van machines of voertuigen.

Artikel 18

In elk geval is de aansprakelijkheid van SOS KEYORO beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 19

Alle demontages worden uitgevoerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant draagt ​​het risico voor de configuratie van de locatie en de naleving van de bestaande normen, zonder dat de aansprakelijkheid van SOS KEYPRO of haar personeel op enigerlei wijze en om welke reden dan ook kan worden ingeroepen.

Artikel 20

De termijnen voor interventie, levering en uitvoering worden ter indicatie gegeven zonder enige verbintenis onzerzijds. Wijzigingen hierin kunnen door de klant niet worden aangevoerd om een ​​betalingsweigering of een vordering tot schadevergoeding te rechtvaardigen. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij wet van 11 december 1998.

Artikel 21

De prijzen zijn weergegeven op de website, zodat de klant verplicht is zich op de hoogte te stellen van de geldende tarieven. Wij behouden ons het recht voor om herroeping te weigeren na acceptatie van een interventie.

Artikel 22

Alle installaties uitgevoerd door SOS KEYPRO vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van installatie van het product.

Artikel 23

Respect en bescherming van de klantgegevens. Dit artikel is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Vennootschap in het kader van haar activiteiten.

Artikel 24

Verplichte vermeldingen op de btw-factuur.

Sinds 1 juli 2022 wordt de klant geacht te erkennen dat, bij gebreke van schriftelijke betwisting binnen een maand na ontvangst van de factuur,

  • de werkzaamheden worden uitgevoerd in een woongebouw waarvan de eerste ingebruikname plaatsvond in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot deze werkzaamheden,
  • dat na uitvoering van deze werkzaamheden de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
  • dat deze werkzaamheden worden geleverd en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Indien ten minste één van deze voorwaarden niet is vervuld, is het normale btw-tarief van 21% van toepassing.